Plugin JAT3 framework phải được cài đặt và sử dụng.